OznámeníInformace o zpracování osobních údajů fyzických osob

8.10.2019

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Společnost PRIMÁTOR a.s., se sídlem Dobrošovská 130, 547 01 Náchod, IČO 47468661 (dále jen „Společnost“ nebo také „Správce“) v rámci své obchodní činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob. Zpracování osobních údajů probíhá pro řadu různých účelů, mezi něž patří například navazování a realizace obchodních vztahů s podnikateli – fyzickými osobami, reklama a propagace obchodní firmy Společnosti a jejích výrobků, pořádání zákaznických soutěží a účast fyzických osob v nich a podobně. Jednotlivé účely zpracování a s nimi související potřeby tohoto zpracování určují okruh zpracovávaných osobních údajů, mezi něž jsou v jednotlivých případech řazeny zejména některé z těchto údajů fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní spojení.

Cílem této písemné informace je poskytnout Vám jako fyzickým osobám, jichž se zpracování osobních údajů může týkat, základní informace o povaze, zásadách a prostředcích zpracování, jakož i o vašich právech, která Vám v souvislosti s tímto zpracováním náleží.

Společnost při zpracování osobních údajů dodržuje pravidla a požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů, tj.:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – pro účely této informace dále nazývané jen „Nařízení“),
 2. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Nařízení stanoví základní zásady zpracování osobních údajů, z nichž na prvním místě stojí zásada zákonnosti zpracování, dle níž zpracování osobních údajů musí být podloženo alespoň jedním z těchto právních důvodů:

1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více

konkrétních účelů,

2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,

4) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické

osoby,

5) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu

veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

6) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě

případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu

údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Společnost v rámci své činnosti dodržuje rovněž všechny další povinné zásady zpracování:

 • zásada korektnosti a transparentnosti
 • zásada omezení účelu
 • zásada minimalizace údajů
 • zásada přesnosti
 • zásada omezení uložení
 • zásada integrity a důvěrnosti.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány ručně i automaticky (za použití výpočetní techniky), vždy však jsou bezpečně uchovávány, ať už v listinné či elektronické podobě. Současně jsou chráněny před ztrátou, neoprávněným přístupem nepovolaných osob k nim, či před jiným jejich zneužitím.

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů výhradně řádně proškolené zaměstnance, kteří k nim musí mít přístup a musí jejich zpracování provést k naplnění stanoveného účelu zpracování, při současné existenci konkrétně definovaného právního důvodu zpracování. Pověření zaměstnanci jsou povinni zachovávat o obsahu zpracovávaných osobních údajů mlčenlivost, a to i v době po ukončení jejich pracovního poměru ke Správci.

Správce nepředává zpracovávané osobní údaje fyzických osob třetím stranám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání osobních údajů stanoví právní předpisy, nebo kdy právní předpisy umožňují předání osobních údajů za stanovených podmínek a současně tyto stanovené podmínky jsou splněny. Správce je dále oprávněn předat osobní údaje třetí straně, jestliže subjekt těchto údajů k tomu Správci udělil souhlas.

Při zpracování vašich osobních údajů Společností se nacházíte v pozici subjektu údajů. Jako subjekt údajů můžete uplatnit zejména práva na:

 • přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
 • opravu údajů (čl. 16 Nařízení)
 • výmaz údajů – tzv. právo být zapomenut (čl. 17 Nařízení)
 • omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)
 • přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
 • vznést námitku (čl. 21 Nařízení).

Podmínky uplatnění jednotlivých uvedených práv subjektu údajů a navazující práva a povinnosti správce a subjektu údajů jsou podrobně rozvedeny v jednotlivých článcích nařízení, na něž je shora odkazováno.

Je-li právním důvodem zpracování vašich osobních údajů Vámi udělený souhlas s jejich zpracováním, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání je třeba provést písemně:

 1. buď elektronicky e-mailem zaslaným na adresu gdpr@primator.cz  nebo zaslat dopisem poštou na adresu PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, 547 40 Náchod.

Uvedenou e-mailovou adresu a poštovní adresu je třeba použít rovněž při uplatňování vašich práv subjektu údajů, jak jsou tato shora uvedena.

V případě odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracování údajů ukončíme, s výjimkou případu, kdy pro jejich zpracování bude nadále existovat jiný právní důvod. V případě pokračující existence jiného právního důvodu budeme ve zpracování údajů pokračovat při dodržení všech platných zásad zpracování a dodržení ostatních pravidel daných Nařízením a Zákonem.