OznámeníPozvánka na valnou hromadu

7.4.2020

Představenstvo akciové společnosti

PRIMÁTOR a.s.

se sídlem Dobrošovská 130, 547 01 Náchod, IČ 474 68 661

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 12. 5. 2020 v 11,00 hodin
v sídle společnosti PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod

s tímto programem:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Odstoupení člena a volba nového člena dozorčí rady
 4. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2019
 5. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2019 včetně výroku auditora
 6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a způsobu rozdělení zisku
 8. Současná hospodářská situace společnosti
 9. Finanční a odbytový plán na rok 2020
 10. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2020
 11. Diskuse

 

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

 

 V Náchodě dne 1. dubna 2020

 

Josef Hlavatý
předseda představenstva
PRIMÁTOR a.s.